Waarmee moet ik rekening houden wanneer ik als sportclub een sportstage wil organiseren?

           

Op 1 juli 2018 trad de nieuwe reiswet over de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten in werking. Deze wet is het resultaat van een Europese richtlijn.
            De wet heeft diepgaande gevolgen voor iedereen die (sport)reizen organiseert.

           

Als organisatie, gespecialiseerd in sportreizen, vinden wij het onze plicht om iedereen hier over in te lichten.

           

Wanneer is men verplicht de reiswet te volgen en wanneer niet?

           

De nieuwe reiswet geldt enkel voor reizen van meer dan 24 uur.
            Ze is van toepassing op alle professionelen* die als organisator of bemiddelaar pakketreizen* verkopen of gekoppelde reisarrangementen* faciliteren en op organisatoren* en doorverkopers* die als tussenpersoon reisdiensten* verkopen.

           

Reisbureaus en of  (rechts)personen moeten in bovenstaand geval een aantal verplichtingen nakomen:

           

 •                
 • Ze hebben de verplichting precontractuele informatie te verstrekken.
 •                
 • Moeten in het bezit zijn van een verzekering tegen financieel onvermogen.
 •                
 • Moeten de overeenkomst correct en volledig uitvoeren.
 •            

           

Is deze reiswet voor iedere organisator van sportreizen (-stages) van toepassing?

           

In principe wel, maar er zijn drie voorwaarden die leiden tot vrijstelling:

           

Vrienden die samen op reis (stage) gaan / sportclubs / alle andere clubs die reizen (stages) organiseren kunnen zich in een aantal situaties beroepen op de drie cumulatieve voorwaarden:

           

 •                
 • incidenteel;
 •                
 • zonder winstoogmerk, voor de club en het individu;
 •                
 • en een beperkte groep reizigers.
 •            

           

Wanneer aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan kan men gebruik maken van de vrijstelling.

           

Belangrijk opmerking: bij een eventueel geschil is bovenstaande tekst vatbaar voor interpretatie. Uiteindelijk zijn het steeds de hoven en rechtbanken die zich zullen moeten uitspreken of er al dan niet voldaan werd aan deze voorwaarden.
            De FOD Economie verduidelijkt de toepassing van de reiswet in haar richtlijnen zie Guidelines-Pakketreizen.pdf, met specifieke voorbeelden.

           

Zijn de 3 voorwaarden tegelijk voldaan dan is de wet niet van toepassing.

                         Eerste voorwaarde: incidenteel            

Er wordt in de richtlijnen geen definitie gegeven van "incidenteel karakter", maar men geeft aan de hand van enkele voorbeelden een indicatie. Zo kan je ervan uitgaan dat wanneer een sportclub:

             

 •                
 • Zijn eerste reis of stage organiseert, deze uiteraard incidenteel is.
 •                
 • Bij het organiseren van een volgende reis of stage deze niet meer kan aanzien worden als incidenteel.
 •            

            Tweede voorwaarde: zonder winstoogmerk            

De richtlijnen zeggen dat je moet nagaan of de professioneel effectief winst nastreeft.
            Als enkel de kosten gedekt worden dan is er geen winstoogmerk.
            Indien er een klein overschot of een marginale winst wordt gerealiseerd, dan is er nog steeds voldaan aan de voorwaarde "zonder winstoogmerk", op voorwaarde dat het overschot niet systematisch en opzettelijk wordt gerealiseerd.
            Deze winst kan winst zijn voor de clubkas of voor een individu. Deze kan ook winst maken door bijvoorbeeld een gratis reis te aanvaarden of een korting te verkrijgen. Vanaf dat ogenblik maakt hij/zij winst op het geheel en vervalt de regel “zonder winstoogmerk”.

            Derde voorwaarde: een beperkte groep reizigers            

 •                
 • Hier kan geen exact getal op worden gekleefd. De richtlijnen halen aan dat de "leden" van een vereniging, aangevuld met de noodzakelijke begeleiders, een beperkte groep reizigers kunnen zijn. Als echter iedereen, zonder te voldoen aan bepaalde voorwaarden, op een gemakkelijke manier lid kan worden, is er volgens de richtlijnen geen sprake meer van een beperkte groep. De ledengroep mag niet onderhevig zijn aan constante wijzigingen.
 •                
 • Daarnaast mag er ook geen publieke communicatie worden gevoerd, hetgeen het een stuk lastiger maakt om aan dit criterium te voldoen.
 •                
 • In de ‘Memorie van Toelichting’ staat vermeld dat reizen die worden aangeboden door sportverenigingen worden gezien als reizen voor een specifieke doelgroep, op voorwaarde dat ze niet worden aangeboden aan het grote publiek.
 •            

           

Extra informatie

           

Wil je meer weten over deze wetgeving en de eventuele impact ervan op een specifieke situatie?
            Contacteer ons hier of via GSM op het nummer 0475 55 58 85.

           

We zullen jullie steeds vrijblijvend alle nodige informatie bezorgen. Wanneer wij zelf geen antwoord op uw vraag kunnen bieden, zullen wij ons informeren bij de ‘FOD Economie’ www.economie.fgov.be of de ‘Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw’ www.VVR.be om u nadien de correcte informatie te kunnen geven.

           

(*) Wettelijke definities (overgenomen uit de “Richtlijnen voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die incidenteel en zonder winstoogmerk worden aangeboden aan / worden gefaciliteerd voor een beperkte groep reizigers)

           

Wat is een pakketreis?

           

De combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, ingeval deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, worden gekocht van verschillende professionelen via onderling verbonden onlineboekingsprocedures, waarbij de naam, betalingsgegevens en het e-mailadres van de reiziger worden overgedragen van de professioneel met wie de eerste overeenkomst wordt gesloten naar een andere professioneel (of professionelen) en er met de laatstgenoemde professioneel uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst wordt gesloten.

           

Wat is een gekoppeld reisarrangement?

           

Ten minste twee verschillende soorten reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden aangekocht, welke geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, waarbij een professioneel:

           

 •                
 • tijdens één bezoek of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert
 •            

            of            

 •                
 • op gerichte wijze de aankoop van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere professioneel faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere professioneel wordt gesloten.
 •            

           

Wat is een reisdienst?

           

a) passagiersvervoer;
            b) accommodatie die niet intrinsiek deel uitmaakt van passagiersvervoer en die niet voor bewoning is bestemd;
            c) verhuur van auto's of andere motorvoertuigen;
            d) elke andere toeristische dienst die niet intrinsiek deel uitmaakt van een reisdienst.

           

Wat is een reiziger?

           

Iedere persoon die, binnen het toepassingsgebied van deze wet, een overeenkomst wenst te sluiten of die er op grond van een reeds gesloten overeenkomst recht op heeft te reizen.

           

Wat is een professioneel?

           

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze privaat of publiek is, die met betrekking tot onder deze wet vallende overeenkomsten handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, ongeacht of hij optreedt als organisator, doorverkoper, professioneel die een gekoppeld reisarrangement faciliteert of reisdienstverlener.

           

Wat is een organisator?

           

Een professioneel die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere professioneel verkoopt of te koop aanbiedt of de professioneel die de gegevens van de reiziger aan een andere professioneel overdraagt overeenkomstig de bepaling onder artikel? 2°, b.5).

           

Wat is een doorverkoper?

           

Een professioneel, anders dan de organisator, die pakketreizen verkoopt of te koop aanbiedt die door de organisator zijn samengesteld.

           

Actueel

           

Op 21 november 2017 werd een nieuwe wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten goedgekeurd.

           

Wat betekent deze nieuwe wet voor u?

           

 

           

Bibliotheek

           

           

Richtlijnen

           

#ss-cookies-banner-title# for not found
#ss-cookies-banner-text# for not found